โรงเรียนภู่วิทยา ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
โทร. 044-475-070
Free Web Hosting